Vedtægter

Vedtægter for Langå Badmintonklub

§ 1.

Foreningens navn er Langå Badmintonklub. Den har hjemsted i Langå by, Randers kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at udbrede interessen for og kendskab til badminton gennem spil, turneringer, stævner o.l.

§ 3.

Langå badmintonklub er medlem af DGI og DBF.

§ 4.

Kontingentet og spilletiderne fastsættes til enhver tid af bestyrelsen. Sæsonen varer fra start september til april næste år. Kontingentet opkræves helårligt i starten af sæsonen.

Indmeldelsen er bindende fra indmeldelsesdagen og sæsonen ud. Dog kan klubbens bestyrelse dispensere herfra i tilfælde af bortrejse eller anden gyldig grund.

§ 5.

Medlemsforholdet ophører ved kontingentrestance og anden misligholdelse.

Bestyrelsen kan af egen drift og skal på opfordring af mindst ¼ af medlemmerne udelukke et medlem af klubben, når bestyrelsen skønner, at der foreligger særlig grund hertil. Den ekskluderede kan dog fordre sagen forelagt en generalforsamling, hvis afgørelsen kan appelleres til Dansk Badminton Forbunds amatør og ordensudvalg.

§ 6.

Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig, bortset fra ændringer i lovene, uden hensyn til de mødtes antal.

Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes før forhandlingerne har taget deres begyndelse.

§ 7.

Der afholdes en årlig generalforsamling inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel ved annoncering på hjemmeside og via Facebook. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. Første gang løber den fra 1. april 2009 til 31. december 2009.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabs fremlæggelse til godkendelse.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt.

§ 8.

Stemmeberettigede og valgbare er alle aktive medlemmer over 18 år, samt forældre til medlemmer under 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde. Til beslutning kræves simpel stemmeflertal, dog kræver ændringer i lovene 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmers stemmer. Opnås sådan stemmeflertal ikke på en generalforsamling, afholdes inden 14 dage en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer, og som afgør disse vedtagelser med 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers antal.

Hvis bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger det, skal afstemning foregå skriftligt.

§ 9.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen, og denne er pligtig at sammenkalde en sådan, når ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom.

§ 10.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen tillige med 2 suppleanter. Af bestyrelsen afgår det første år 3 medlemmer og det andet år 2 medlemmer. Første år afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal udtræde. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og sekretær. Revisor og suppleant vælges for to år ad gangen, dog således, at kun en af hver er på valg ved den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen træffer afgørelsen med hensyn til turneringers afholdelse, opvisninger, fester m.v. og repræsenterer klubben udadtil. Den fastsætter selv sin forretningsorden. Til beslutning kræves simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller hans stedfortræders stemme afgørende.

Tvivlsspørgsmål indenfor klubben kan forelægges bestyrelsen til voldgiftsafgørelse.

Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 11.

Klubbens regnskab, der udfærdiges af kassereren, afsluttes pr. 31. december.

§ 12.

En del af foreningens formue henstår på spærret konto, beregnet til særlig formål. Udbetaling fra kontoen kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen, og skal vedtages på generalforsamlingen med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte. Bestyrelsen kan hvert år efter regnskabsafslutningen beslutte om og evt. hvor meget, der skal hensættes på kontoen.

§ 13.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til almennyttige idrætslige formål.

§ 14

Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. Kasserer kan alene dsponere over foreningens midler via netbank.

 

 

Sidst revideret den 1 april 2022